Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

Badania mieszanek

Receptura (Badanie Typu) po spełnieniu niezbędnych wymagań projektowych i po zatwierdzeniu przez Inwestora jest gotowa do produkcji na Wytwórni Mas Bitumicznych.

W celu zapewnienia odpowiednich parametrów (skład ziarnowy, zawartość asfaltu w mieszance, wolna przestrzeń w mieszance) wyprodukowana mieszanka podlega szczegółowej kontroli i analizie w procesie produkcyjnym, zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji (ZKP) a także ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST)

Badania mieszanki prowadzone są zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami serii PN-EN 12697. Normy te wskazują w jaki sposób należy wykonać badania i jakich wyników należy oczekiwać.

Podstawowym badaniem jest analiza składu ziarnowego mieszanki – nazywana potocznie ekstrakcją, a także zawartość asfaltu rozpuszczalnego.

Jak mówi nam przedstawiciel ogólnopolskiej sieci laboratoriów badawczych Grupy BARG, pierwszy krok to wypłukanie z mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltu. Do tego służy ekstraktor lub analizator ultradźwiękowy. Oddzielenie kruszywa od asfaltu odbywa się za pomocą rozgrzanego rozpuszczalnika (czterochloroetylen) Po wysuszeniu wypłukanego kruszywa i odwirowaniu mączki wapiennej otrzymujemy materiał, który poddajemy analizie. W procesie tym otrzymujemy także informację o ilości asfaltu w mieszance.

Kruszywo które odzyskaliśmy poddawane jest badaniu składu ziarnowego. Badanie przeprowadzane jest na zestawie sit kontrolnych o wymiarach oczek sita od #0,063mm do 31,5mm ułożonych wieżowo od najmniejszego do największego wymiaru oczka na sicie kontrolnym.

Inne badania mieszanek mineralno-asfaltowych

Poza badaniem zawartości lepiszcza i uziarnienia mieszanki mineralnej w MMA wykonywane są również inne badania, które pozwalają na dokładne określenie właściwości materiału. Do tych badań zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami należą:

  • oznaczenie gęstości mieszanki mineralno-asfaltowej, która polega na obliczeniu ilorazu masy próbki i jej objętości,
  • oznaczenie wolnej przestrzeni i wypełnienie wolnej przestrzeni asfaltem w próbkach wykonanych w ubijaku Marshalla,

Warto również wspomnieć, że poza badaniami przeprowadzanymi na etapie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonywane są również badania gotowych warstw nawierzchni wykonując np. badanie równości planografem, badanie parametru IRI, badanie przyczepką SRT-4 (zestaw do badania przyczepności nawierzchni drogowych i opon samochodowych) Dodatkowo przeprowadzane są badania na wyciętych próbkach, dzięki temu uzyskujemy informację o zagęszczeniu warstwy, grubości, zawartości wolnych przestrzeni w warstwie.

Wymienione powyżej badania są jedynie podstawowymi badaniami wykonywanymi w laboratorium, czy na budowie, jednak ilość tych badań podpowiada nam, że proces produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest skomplikowany i wymaga szczególnej atencji laboratorium drogowego w procesie realizacji kontraktu drogowego

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *