Dziennik rozbiórki. Co to takiego?

Dziennik rozbiórki

Wyburzanie budynków wiąże się z wieloma obostrzeniami natury formalnej. Należy zgłosić rozbiórkę do odpowiedniego organu, uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie prac, a w trakcie wykonywania właściwych czynności dekonstrukcyjnych trzeba obowiązkowo prowadzić dziennik rozbiórki. Czym jest taki system dokumentacji oraz po co i w jaki sposób go prowadzić?

Czym jest dziennik rozbiórki?

Dziennik rozbiórki to dokument urzędowy przeznaczony do pisemnej rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości przeprowadzanej rozbiórki.

Zasadniczo dziennik rozbiórki nie różni się więc niczym od dziennika robót budowlanych – wszystkie tego typu dokumenty, łącznie z dziennikiem montażu, są bowiem regulowane tym samym rządowym rozporządzeniem i definiuje się je w podobny sposób.

Co dokumentuje dziennik rozbiórki?

Dziennik budowy należy prowadzić w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności. Na ich podstawie czytelnik musi być w stanie odtworzyć wszystkie czynności i szczegółowe działania związane z likwidacją obiektu budowlanego, w tym: podejmowane środki ostrożności, poszczególne etapy przeprowadzania rozbiórki, ewentualne trudności w przebiegu robót itd.

Kto może prowadzić taki dziennik?

Nie każdy może zamieszczać wpisy w dokumencie. Jak tłumaczy ekspert z firmy MK Explosion: „Sama obecność, a nawet czynny udział w pracach rozbiórkowych nie uprawnia jeszcze do zapisywania czegokolwiek w dzienniku rozbiórki”.

Do umieszczania tam informacji uprawnieni są jedynie:

  • inwestor,
  • kierownik budowy oraz kierownik robót budowlanych,
  • inspektor nadzoru inwestorskiego,
  • projektant,
  • geodeta wykonujący czynności geodezyjne na terenie budowy,
  • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie w ramach przeprowadzania służbowych czynności kontrolnych.

Wygląd i format dziennika rozbiórki

Dziennik budowy musi mieć format A4. Strony powinny być ponumerowane, a całość zabezpieczona przed ewentualnym zdekompletowaniem.

Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne (oryginał + kopia) i posiadają perforację umożliwiającą łatwe ich wyrywanie. Na poszczególne strony dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.

Strona tytułowa dziennika musi być opisana przez organ wydający i zawierać m.in. imię i nazwisko lub nazwę inwestora, numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, numer oraz datę wydania pozwolenia na rozbiórkę, jak również rodzaj i adres rozbiórki.

Szczegółowy układ i charakterystyka konkretnych wpisów opisane zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *