Założenie firmy przez osobę z zajęciem komorniczym

Spłata długów przez komornika sądowego jest dużym obciążeniem finansowym – dlatego niekiedy dłużnicy decydują się na otworzenie własnej firmy, by z dochodów uzyskanych tą drogą spłacić swoje zobowiązania wobec wierzycieli. Wielu z nich ma jednak wątpliwości, co w takiej sytuacji może zrobić komornik?

Co w firmie może zająć komornik?

Teoretycznie komornik może przeprowadzać egzekucję ze wskazania wierzyciela lub samodzielnie poszukiwać majątku dłużnika. W praktyce jednak istnieją pewne prawne ograniczenia, do których komornik musi się stosować. Osoby prowadzące działalności gospodarczą powinny mieć świadomość, że niektóre z tych wyjątków dotyczą również egzekucji dóbr związanych z prowadzeniem owej działalności.

Sprzęty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej

Artykuł 829 punkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego stwierdza, iż egzekucji komorniczej nie podlegają: „narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych”. Oznacza to, że osoba zarabiająca na życie jako grafik komputerowy, nie może zostać w toku postępowania egzekucyjnego pozbawiona sprzętu komputerowego umożliwiającego jej wykonywanie zawodu. Przepis ten nie obejmuje jednak pojazdów mechanicznych, takich jak taksówki czy samochody dostawcze.

W przypadku, gdy roszczenie wierzyciela zostaje skierowane do rzeczy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub w przypadku pogwałcenia przez komornika prawa opisanego w powyższym akapicie, stosowany jest art. 1061, punkt 1 k.p.c., który głosi: „Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w razie gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia, wskazując we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną. O wyłączeniu spod zajęcia sąd orzeka po wysłuchaniu stron, biorąc pod uwagę obok interesów wierzyciela i dłużnika również społeczno-gospodarcze znaczenie działalności gospodarczej dłużnika. Z chwilą wydania postanowienia zwalniającego spod zajęcia, w stosunku do mienia zastępczego określonego w postanowieniu następują skutki zajęcia. Komornik dokona niezwłocznie czynności związanych z zajęciem. Wniosek o zwolnienie spod zajęcia może być zgłoszony również w skardze na czynności komornika.”

Leasing sprzętów

Osoby dopiero zaczynające działalność gospodarczą często nie mają środków na zakup własnego sprzętu, alternatywą jest wtedy leasing. Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie u komornikach sądowych i egzekucji, komornik może zająć dobra, które znajdują się w posiadania dłużnika, mimo że formalnie nie są one jego własnością. Właściciel sprzętu – w tym przypadku firma leasingowa – może domagać się zwolnienia jej własności spod egzekucji na drodze sądowej. Powództwo w tej sprawie należy zgłosić w terminie miesiąca od wpłynięciu informacji o zajęciu sprzętu.

Problemy z dłużnikami mogą przydarzyć się każdemu – zarówno firmom, jak i osobom prywatnym. W przypadku problemów ze ściągnięciem należności warto korzystać z pomocy doświadczonego komornika sądowego, np. działającego przy sądzie rejonowym w Tarnowie Marka Piaseckiego.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *